Skip to content
Het Krachtfonds biedt hulp aan inwoners van Wassenaar die door omstandigheden in een noodsituatie zijn geraakt en waar (wettelijke) voorzieningen niet (tijdig) voorzien in deze hulp.

Goede doelen

Om in aanmerking te komen voor financiële ondersteuning voor een goed Wassenaars doel voor uw vereniging of initiatief kunt u zich aanmelden bij onze coördinator Joan Poustochkine via dit aanvraagformulier bij vragen kunt u mailen naar joan@dekrachtvanwassenaar.nl.

Bij het beoordelen van de verzoeken wordt de volgende criteria gehanteerd:

 • Het verzoek moet gericht zijn op verbetering/ ondersteuning van de situatie van mensen met een laag inkomen.
 • De ondersteuning moet gericht zijn op het uitvoeren van een sociaal/ maatschappelijke doelstelling van de organisatie.
 • De aanvrager en de personen die daadwerkelijk ondersteund worden, moeten een heldere binding met de gemeente Wassenaar hebben

Giften en donaties kunnen variëren tussen € 500 en € 2.500. Bij het toekennen van steun wordt – op jaarbasis – gestreefd naar een diversiteit van doelgroepen en een goede spreiding tussen doelgroepen.
Dit jaar hebben wij bijvoorbeeld het Hospice blij kunnen maken met een AED, hebben we een project voor het maken van mondkapjes voor medewerkers in de Zorg gesubsidieerd, geven wij aan sociale minima een jaarabonnement voor het lidmaatschap van de bibliotheek en zullen we WZK ondersteunen met het herinrichten van hun clubruimte.

Het Krachtfonds

Ook in Wassenaar komt het regelmatig voor dat mensen met lage inkomens in een urgente financiële noodsituatie terecht komen. Een deel van de problematiek is bekend bij gemeentelijke diensten. Gemeentelijke diensten of maatschappelijke organisaties zijn, mede door wettelijke regelingen, vaak niet in staat snel en effectief hulp te bieden aan mensen die door omstandigheden in een crisissituatie zijn geraakt. In de omliggende gemeenten (Leiden, Den Haag, Leidschendam/Voorburg, Rijswijk, Zoetermeer) zijn met steun van de betreffende gemeenten structurele voorzieningen gecreëerd die mensen die tussen wal en schip dreigen te raken hulp kunnen bieden bij acute (financiële) nood.

Als sluitstuk van het armoedebeleid in Wassenaar heeft de wethouder Inge Zweerts de Jong in 2019 de noodzaak uitgesproken dat er ook in Wassenaar een dergelijke voorziening moet komen. Onze Stichting, De Kracht van Wassenaar heeft vervolgens in overleg met de wethouder aangeboden een dergelijke voorziening te creëren. In het Plan van Aanpak Financiële Zelfredzaamheid van de Gemeente Wassenaar is deze voorziening ( Noodfonds) voor Wassenaar geïntroduceerd. De doelstelling van dit fonds is het bieden van hulp aan inwoners van Wassenaar die door omstandigheden in een noodsituatie zijn geraakt en waar (wettelijke) voorzieningen niet (tijdig) voorzien in de hulpvraag.

Hulp aan inwoners van Wassenaar wordt verleend in de vorm van:

 • Het leveren van ontbrekende en noodzakelijk geachte goederen (veelal in natura, met spullen uit onze Kringloopwinkel). Dat kan vaak snel en is duurzaam.
 • Verstrekkingen voor het oplossen van gecompliceerde schuldenproblematiek
 • Het bijdragen aan kosten die verband houden met ziekte, verzorging, welzijn en onderwijs.

Natuurlijk zijn er aan hulpvraag ook criteria verbonden. De eerste hulp wordt in principe verleend op verzoek van professionele hulpverleners uit bestaande maatschappelijke organisaties en instellingen.  Onze Stichting onderhoudt nauw contact met bijvoorbeeld  het S.M.O.W., de armoederegisseur, de Stichting Leergeld, Kwadraad, Limor, woningbouwverenigingen, en crisisteams.

Verzoeken worden beoordeeld aan de hand van de volgende criteria:

 • Het verzoek moet gericht zijn op verbetering/ondersteuning van de situatie van mensen met een laag inkomen
 • De aanvrager en de personen die daadwerkelijk worden ondersteund, moeten een heldere binding met de gemeente Wassenaar hebben.
 • Het moet gaan om een éénmalige bijdrage
 • Regelmatig terugkerende kosten (bijvoorbeeld levensonderhoud, huisvesting, vervoer) komen niet voor vergoeding in aanmerking
 • Alle andere (wettelijke en niet wettelijke) mogelijkheden voor hulpverlening zijn bezien en afgewezen,
 • De noodzakelijke structurele hulp is voldoende gewaarborgd